CLEARWATER, FLORIDA • 11 JULI 2015

SCIENTOLOGY KYRKAN KLIPPER BANDET
PÅ DET DYNAMISKA NYA CENTRALA INFOCENTER
SOM BETJÄNAR CLEARWATER OCH TAMPA BAY

Kyrkans sex globala humanitära initiativ samlas i ett enda huvudkontor, lokaliserat i Florida, för att gynna alla medborgare, vilket ger ett välbehövligt lokalt säte för kyrkans sponsrade internationella program vid skärningspunkten mellan hjälp och hopp.

Fyratusen scientologer och deras gäster samlades i centrala Clearwater för en bandklippningsinvigning lördagen den 11 juli för att fira Scientology Kyrkans nya Informations­center, som expanderar religionens välrenommerade och globalt slagkraftiga humanitära program till ett centralt expansivt nav över religionens andliga högkvarter, Flag Land Base.

Clearwater-byggnaden och det nya informationscentret representerar slutförandet av kyrkans nästa fas och omfattar sex olika anläggningar avsedda för den lokala utvecklingen av Scientologi-anknutna globala humanitära insatser. Den följer invigningen av Flag-byggnaden, kyrkans internationella andliga högkvarter, i november 2013; öppnandet av den historiska Coachman-byggnaden 2014, med dess permanenta utställning tillägnad Clearwaters historia; det fullt restaurerade och återinvigna historiska Fort Harrison, kopplat till Flag-byggnaden genom en gatubro som spänner över Fort Harrison Avenue; och öppnandet av fristaden Oak Cove.

Den väl synliga historiska Clearwater-byggnaden står mitt i centrum­korridoren vid Cleveland Street och Fort Harrison Avenue. Strukturen byggdes ursprungligen 1918 och har blivit vackert restaurerad med sin storslagna lobby förvandlad till Scientologys nya Informations­center. Clearwater är känt som Scientology Kyrkans andliga högkvarter, och för att besvara frågor från invånarna och dem som besöker staden om religionen, öppnar kyrkan dörrarna på detta Informations­center.

”Idag betecknar en vändpunkt för staden Clearwater, hem för vårt andliga högkvarter. Vi har etablerat internationella fotfästen för att ta itu med drogmissbruk, analfabetism, omoral och mänskliga rättigheter. Vi har arbetat i världens oroshärdar – de större städerna på jorden. Församlingsborna från vårt andliga huvudkontor, Flag, reser över hela världen och ger frivilligt av sin tid för att leda dessa humanitära program. Så med tanke på att det är vad som utgår härifrån, tar vi nu hela bredden av vårt program till denna stad, staden där vi bor, staden som är vårt hem – Clearwater, Florida.” – David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center

”Idag betecknar en vändpunkt för staden Clearwater, hem för vårt andliga högkvarter”, fastslog David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center, när han riktade sig till den församlade folkmassan.

Efter hand som Scientology expanderar ut över hela världen, följer i vårt kölvatten våra lösningar till dem som är i desperat behov av dem. Vi har etablerat internationella fotfästen för att ta itu med drogmissbruk, analfabetism, omoral och mänskliga rättigheter. Vi har arbetat i världens oroshärdar – de större städerna på jorden.”

”Församlingsborna från vårt andliga huvudkontor, Flag, reser över hela världen”, sade han, ”och ger frivilligt av sin tid för att leda dessa humanitära program. Så med tanke på att det är vad som utgår härifrån, tar vi nu hela bredden av vårt program till denna stad, staden där vi bor, staden som är vårt hem – Clearwater, Florida.”

Informationscentret är utformat som en informativ mötesplats med öppna dörrar, och har en full biografisk display som belyser det extraordinära livet och arvet av Scientologys grundare, L. Ron Hubbard – från hans barndom till hans karriär som författare före tillkomsten av Dianetics och Scientology, samt hans revolutionära arbetssamling för att etablera och definiera själva religionen.

Inne i centret kommer Clearwaters invånare och besökare till stadens centrum att upptäcka informationsskärmar som innehåller cirka 300 dokumentärfilmer som omfattar:

  • Grunderna i Dianetics och Scientology, inklusive de grundläggande principerna och övertygelserna;
  • Det ständigt växande nätverket av Scientology Kyrkor och -grupper och den globala omfattningen av Scientology som en religiös rörelse;
  • Mängden av humanitära program som nu är kännetecknet för kyrkan över hela världen.

Dessutom har var och en av dessa humanitära program nu sin egen anläggning bara några steg från det nya informationscentret. Aldrig tidigare har så många enskilda byggnader som betjänar kyrkans sponsrade humanitära initiativ rests på samma plats för att upplysa dem som söker stöd och vägledning. De representerar en hjälpande hand för Clearwater och de större Tampa-samhällena. För detta ändamål antar kyrkan sin roll att arbeta tillsammans med lokala polismyndigheter och regeringstjänstemän såväl som kyrkor och medborgargrupper och hela det ideella samfundet för att göra sin del när det gäller att bygga en mer levande stad.

Scientology Kyrkan som är en världsomspännande rörelse har nu expanderat i över 184 nationer, och varit en viktig del och lojal hemvist i Clearwater i nästan 40 år. Clearwater är permanent hem för mer än 10 000 av Scientologys församlingsmedlemmar. Dessutom reser tiotusentals Scientologer till staden varje år från hela världen för att delta i religiösa tjänster vid kyrkans andliga hemvist. Kyrkan tar sitt ansvar och intresse på allvar för områdets framtid.

Centrets invigning tillsammans med det samtidiga öppnandet av sex anläggningar längs ett helt kvarter av Fort Harrison Avenue, var och en ägnad åt ett enda globalt humanitärt initiativ och hängiven förbättringen av Clearwater och Tampa Bay-området.

Dessa sex omfattar:

  • Det nya centrala sätet för kyrkans frivilligpastorer ingår i en global rörelse som är verksam i 120 länder – världens största oberoende nödhjälpsstyrka. Scientologer jobbar frivilligt mer än 200 000 timmar per år enbart i Tampa Bay-området och lever enligt frivilligpastorernas motto att ”Något kan göras åt det”, oavsett utmaningen.
  • Ett museum och operationscenter för Citizens Commission on Human Rights (Kommittén för mänskliga rättigheter), en ideell välgörenhetsorganisation som håller ett vakande öga på mentalvården, har bistått och varit ansvarig för att 181 lagar antagits till skydd för individen mot kränkande behandling och tvångsmetoder. Dess Informations­center i Clearwater presenterar museet Psykiatri: Dödens industri.
  • Ett nytt säte för United for Human Rights (Enade för mänskliga rättigheter), ett globalt utbildningsinitiativ som arbetar med att identifiera och skydda rättigheterna för alla medborgare i världen, och nu för varje invånare i Pinellas County – där kränkningar av de mänskliga rättigheterna och människohandel hör till de allvarligaste i USA. Detta huvudkontor lovar att gå i spetsen för kampen mot dessa samvetslösa övergrepp.
  • Det nya lokala centret för Foundation for a Drug-Free World (Stiftelsen för en drogfri värld), vilkas internationella Sanningen om droger-program har nått 260 miljoner människor världen över. Programmet har åtagit sig att utrota drogmissbruk och ge meningsfull drogutbildning åt ungdomar.
  • En byggnad tillägnad Vägen till lycka, den icke-religiösa moralkodex som skrevs av L. Ron Hubbard. Publicerad på 112 språk har de 21 föreskrifterna återställt lugn i områden som slitits sönder av våld, skapat fred i regioner som härjats av inre oroligheter, och återgett miljontals människor självrespekt. Det nya Clearwaterkontoret kommer att ge den moraliska kompass som behövs lokalt.
  • Huvudkontoret för Criminon Florida står som en utgångspunkt för att utföra missionen att ta itu med orsakerna till brottslighet och återställa brottslingarnas självrespekt genom effektiva karaktärsbyggande program.

Kyrkans mål med de nya öppna anläggningarna är att ge hjälp åt alla som söker det i Clearwater och det större Tampa Bay-området.

Lördagens bandklippning firade också avtäckningen av Osceola Courtyard, en grön oas som är ett ankare för samhället, och förskönar staden i hörnet av Fort Harrison Avenue och Drew Street. Den kommer att inrättas med färgglada paviljonger under helgdagsevenemang för att tillgängliggöra var och en av kyrkans sponsrade humanitära program. Parken kommer också att vara säte för Winter Wonderland, en populär familjetradition som scientologer har tillhandahållit åt samhället under de senaste 25 åren.

_________________

Scientology har sett större expansion under det senaste decenniet än under de föregående 50 åren tillsammans. I själva verket har den första halvan av 2015 präglats av historiska uppnåenden för Scientology. De inkluderar helgens invigning av Scientologys Informations­center i den restaurerade Clearwater-byggnaden, tillsammans med sex nya huvudkontorsbyggnader i Clearwater för att göra kyrkostödda humanitära program lätt tillgängliga för samhället; invigningen av den majestätiska ideala Scientology Kyrkan i Bogotá, Colombia, den 5 juli, och invigningen för två månader sedan av en annan ideal Scientology Kyrka där Frankrike, Tyskland och Schweiz möts: i Basel, Schweiz. Fler invigningar planeras i Asien, Europa och Nordamerika under de kommande månaderna.