DAVID MISCAVIGE: EN BIOGRAFI

STYRELSEORDFÖRANDEN FÖR RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
OCH RELIGIONEN SCIENTOLOGYS KYRKLIGE LEDARE

David Miscavige är den kyrkliga ledaren för religionen Scientology. Från sin position som styrelseordförande för Religious Technology Center (RTC), har David Miscavige det yttersta ansvaret för att säkerställa standarden och den oförvanskade tillämpningen av L. Ron Hubbards teknologier Dianetics och Scientology och för att hålla Scientology fungerande.

I denna egenskap har David Miscavige omdefinierat begreppet ”religiös ledare” för att passa de uppgifter som krävs för att leda en i sanning unik, modern religion – en religion som föddes i det tjugonde århundradet, och som har uppnått en aldrig tidigare skådad nivå av expansion i det tjugoförsta århundradet, vilket inbegriper omkring 8 500 kyrkor, missioner och närstående grupper i över 165 nationer.

Under David Miscaviges ledning har samhällsförbättrings- och humanitära program som stöds av Scientology Kyrkan berört livet för miljarder människor. L. Ron Hubbards religiösa verk är mer tillgängliga än någonsin och kyrkan har uppnått enastående tillväxt både i fysiskt storlek och i hur långt dess hjälp når.

Det följande visar David Miscaviges kaliber och vad han gör för att fullfölja L. Ron Hubbards vision och arvet efter honom och detta är i korthet historien om hans ledarskap:

 • Garanterar fortsatt tillväxt och expansion av Scientology internationellt
 • Gör Scientology allmänt tillgänglig för människor inom alla samhällsskikt över hela världen
 • Utvecklar program för att hantera samhällets värsta missförhållanden och anskaffar resurser för att sätta dessa program i verket
 • Ser till att Scientologys skrifter överensstämmer exakt med Grundarens ursprungliga skrifter
 • Restaurerar L. Ron Hubbards skriftliga arbeten, inspelade föreläsningar och filmade föreläsningar
 • Ser till att Scientology sprids internationellt
 • Skapar ideala Scientologi-organisationer
 • Etablerade två högteknologiska förlag som kan producera 1,3 miljoner böcker och 1 miljon cd-skivor i veckan
 • Inspirerar frivilligpastorsprogrammet, världens största oberoende biståndsstyrka, med mer än 200 000 frivilliga
 • Säkrar officiellt erkännande av religionen
 • Leder nio årliga evenemang som kan ses världen över och som fungerar som briefingar för scientologer om kyrkans strategiska program

L. RON HUBBARDs BETRODDE VÄN

David Miscavige, som föddes 1960 och har varit scientolog under större delen av sitt liv, är fortfarande ihågkommen som det 12-åriga underbarn som arbetade som den yngsta professionella auditören vid Saint Hills berömda Hubbard-vägledningscenter i England.

Han är också ihågkommen för att knappt ett år efter det att han gått med i Scientologys religiösa ordenssällskap Sjöorganisationen (Sea Organization), vid 16 års ålder valdes ut att tillsammans med en handfull människor, arbeta direkt med L. Ron Hubbard. Efter personlig instruktion från L. Ron Hubbard arbetade den 17-årige David Miscavige som kameraman för de första Scientologi-utbildningsfilmerna.

Senare, på L. Ron Hubbards begäran, arbetade David Miscavige som högste chef för och handledde kyrkliga uppdrag till Scientology Kyrkor runt om i världen. Vid 18 års ålder hade David Miscavige blivit den person som L. Ron Hubbard begärde skulle utföra de viktigaste uppdragen. Ingen person i chefsställning inom Scientology Kyrkan har någonsin fått mer kommunikation direkt från L. Ron Hubbard än David Miscavige.

År 1983 talade L. Ron Hubbard om en hjältemodig chef inom kyrkan som rensade ut skurkar från kyrkans personal när de försökte ta kontroll över Scientology medan L. Ron Hubbard bedrev intensiv forskning och inte var närvarande i kyrkan. L. Ron Hubbard själv uttryckte det så här:

”Så förlåt mig för att jag inte ledde kyrkan då den nästan föll i fientliga händer. Men allt ordnade sig. Varför? Därför att riktiga scientologer såg till att det blev så. Min tilltro var befogad.”

Denna verkliga scientolog som L. Ron Hubbard talade om var David Miscavige.

Mot bakgrund av vad som nästan hade skett begärde L. Ron Hubbard en omorganisation av kyrkan för att försäkra sig om att den inte skulle falla i fientliga händer och att religionen skulle kunna fortsätta i all framtid – och alltid följa källskrifterna. I detta syfte såg L. Ron Hubbard till att Religious Technology Center bildades för att inneha dem till Scientology och Dianetik knutna varumärkena och bevara, upprätthålla och skydda religionen Scientology. Han utsåg David Miscavige till förvaltare av den kyrkoorganisationen.

För att övervaka sina personliga angelägenheter under återstoden av sitt liv, utsåg L. Ron Hubbard David Miscavige även till ordförande för den organisation som hade anförtrotts med att hantera dessa frågor.

Efter L. Ron Hubbards bortgång 1986 var det David Miscavige som styrde Scientology genom den svåra period som följde; för som historien visar, är det verkliga provet för varje religion att överleva sin grundares bortgång. Faktum är att det var David Miscavige som tryggade denna överlevnad genom att i USA få fullt erkännande för Scientology Kyrkan som religion och föra ut Scientology på den globala arenan.

Sedan dess har David Miscavige orubbligt utfört L. Ron Hubbards arv, tills Scientology i dag är den enda större religion som bildats i denna moderna tidsålder. David Miscavige har definitivt uppfyllt L. Ron Hubbards vision – en vision han visste plikttroget skulle utföras med David Miscavige vid rodret.

”Förtroende och vänskap är saker som smitts i eld och hamrats ut på livets städ. Vi har gått igenom mycket tillsammans. Jag litar på dig precis som du litar på mig.”

– L. Ron Hubbard till David Miscavige