VAD ÄR AUDITERING?

De rent filosofiska aspekterna av L. Ron Hubbards verk är själva tillräckliga för att lyfta vår civilisation till en högre nivå. Det är emellertid bara auditering som utgör en exakt väg, en väg som vem som helst kan följa för att uppnå tillstånd av högre andlig medvetenhet.

Målet med auditering är att återställa varande och förmåga. Detta uppnår man genom att 1) hjälpa en människa att bli kvitt varje andlig svaghet och brist, och 2) öka hennes andliga förmågor.

Självfallet behövs båda dessa saker för att en individ ska kunna uppnå sin fulla andliga potential. Auditering utplånar livets smärtsamma upplevelser, och tar itu med och förbättrar ens förmåga att konfrontera och handskas med de olika faktorerna i ens liv.

Genom auditering kan man titta på sin egen tillvaro och förbättra sin förmåga att konfrontera vad man är och var man är. Det är en oerhörd skillnad mellan auditeringsteknologin, som är ett religiöst bruk, och andra utövningar.  Under auditering använder man varken hypnos eller droger eller tekniker för att försätta en person i trance. Personen som auditeras är fullt medveten om allt som sker. Auditering är en exakt och noggrant kodifierad verksamhet, med exakta procedurer.

En person, som är utbildad och kvalificerad att hjälpa individer till förbättring genom auditering, kallas auditör. Auditör definieras som ”en som lyssnar”, från latinets audire, vilket betyder ”att höra eller lyssna”. En auditör är en pastor eller pastorsstuderande inom Scientology Kyrkan.

En person som erhåller auditering kallas för preclear – vilket betyder ”en person som ännu inte är Clear”. En preclear är en person som genom auditering tar reda på mera om sig själv och livet. Den tidsrymd under vilken en auditör auditerar en preclear kallas för en auditerings-session. En session genomförs vid en avtalad tidpunkt som har fastställts av auditören och preclearn.

I auditering används processer, dvs exakta serier frågor som ställs eller instruktioner som ges av en auditör, för att hjälpa en person att finna områden av andlig nöd, komma underfund med saker om sig själv och för att förbättra sitt tillstånd. Det finns väldigt många olika auditeringsprocesser som var och en förbättrar individens förmåga att konfrontera och bemästra en del av tillvaron. När man har uppnått den bestämda målsättningen för en viss process, avslutas den, varefter man kan använda en ny process som tar upp en annan del av personens liv.

Naturligtvis skulle man kunna ställa ett obegränsat antal frågor – som kanske eller kanske inte skulle hjälpa personen. Det stora framsteget i Dianetiken och Scientology var dock att L. Ron Hubbard fastställde exakt vilka frågor och instruktioner som åstadkommer andlig frihet. Processens frågor eller instruktioner vägleder personen dithän att han kan granska en bestämd del av sin tillvaro. Vad man upptäcker varierar givetvis från person till person, eftersom ingen har exakt samma bakgrund och erfarenhet.

Oavsett erfarenhet eller bakgrund får personen hjälp med att finna områden med inte bara upprördheter eller svårigheter av andligt slag i sitt liv, utan källan därtill. På så sätt kan man befria sig från oönskade barriärer som hämmar, blockerar eller trubbar av ens naturliga förmågor – och öka dessa förmågor så att man blir mer alert och andligen mer kapabel.

Det finns inga variabler inom auditeringsteknologin, inga slumpmässiga resultat och ingen godtycklig tillämpning. Auditering är inte en period av vag och fri associering. Varje process har en exakt utformning och tillämpas på ett exakt sätt, och leder till ett bestämt resultat när den används korrekt. Scientologi-auditering kan ta vem som helst från en nivå av andlig blindhet till den strålande glädjen av att veta.