Vilka är de religiösa grundsatserna i Scientologin?

VILKA ÄR DE RELIGIÖSA GRUNDSATSERNA I SCIENTOLOGIN?

Scientologin är en helt unik modern religion – den enda nya stora religion som kommit fram under nittonhundratalet. Men Scientologi är en religiös tro som följer den äldre traditionen i Österns religion som går tillbaka till Veda-hymnerna. Nämligen att man är en andlig varelse som har levt under flera livstider; att andlig upplysning uppnås genom kunskap, och att endast genom andlig upplysning kan man helt förstå och begripa Skaparen.  Dessutom är förståelsen av ens Skapare en fråga om personlig upplysning och måste bekräftas av den enskilde, den andliga varelsen själv.

Även om religionen Scientologi har en andlig skuld till östliga religioner, föddes den i väst och dess religiösa övertygelser uttrycks i det teknologiska språket i mitten av nittonhundratalet. Scientologin lägger till en bestämd och fungerande teknologi för att tillämpa andliga begrepp i varje aspekt av livet.

Vidare anser Scientologin att människan i grunden är god och att hennes andliga befrielse beror på henne själv, hennes relationer till sina medmänniskor och hennes förmåga att uppnå broderskap med universum. I detta avseende är Scientologin en religion i ordets djupaste bemärkelse, för det handlar om inget mindre än fullständig rehabilitering av människans medfödda andliga själv – hennes förmågor, hennes medvetande och hennes visshet om sin egen odödlighet.

Och, i ett större perspektiv, genom individens andliga räddning söker Scientologin den slutliga förändringen – ”En civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där kapabla människor kan ha framgång och hederliga människor rättigheter och där människan är fri att stiga mot högre höjder.”

Scientologi uppfyller religionens mål genom att vända sig till den andliga karaktären hos människan och hennes roll i evigheten. Under historiens gång har detta varit religionens område i samhället, att ta itu med de av människans bekymmer som överstiger den materiella världen.

I Scientologin kallas den andliga varelsen thetan.Thetanen är odödlig och har levt – och kommer att fortsätta att leva – under otaliga livstider. Allt eftersom thetanen passerar genom varje livstid, blir han mer och mer intrasslad i materiella angelägenheter och upplevelser i den fysiska världen. Till slut tappar han bort sin sanna andliga natur och förmåga och börjar agera på en bråkdel av sin naturliga andliga förmåga.

Målet med Scientologin är att hjälpa varje individ att återfå medvetenhet om sig själv som andlig varelse och att rehabilitera hans fulla andliga potential – så att han uppnår en visshet om sin andliga tillvaro och sin relation till Det högsta väsendet. Scientologin anser i likhet med många av världens äldsta religioner att människan kom hit för att utarbeta sin egen frälsning genom att uppnå en förståelse för sig själv och universum, och endast på detta sätt kan hon förstå Gud Skaparen och sitt förhållande till allheten i allting.Scientologin hävdar att uppnåendet av andlig frälsning endast är möjligt genom successiva steg av upplysning. Men analogin till det buddistiska begreppet ”Bodhi” är inte olämplig.I Scientologin kallas ett sådant tillstånd av upplysning för tillståndet Clear. Efterhand som man stiger uppåt, återfår man medfödda andliga förmågor och uppnår tillståndet Opererande thetan.

Vägen till andlig frälsning i Scientologin beskrivs i de skriftliga och inspelade orden av L. Ron Hubbard och har beskrivits i en rad åtgärder som skall vidtas, kända som ”Bron till total frihet”. Dessa Scientologi-skrifter omfattar mer än 500 000 sidor skriftligt material, 3 000 inspelade föreläsningar och 100 filmer, alla av L. Ron Hubbard.

Religionen Scientologi och dess tro bygger på grundläggande självbevisande sanningar om livet. Faktorerna i Scientologi-skrifterna avslöjar typen av universum och dess ursprung.När man går uppför Bron till total frihet, kommer man till en full förståelse av dessa heliga sanningar och början av universum, människans natur som ande och ens förhållande till Det högsta väsendet är äntligen förstådda – och kan bara begripas när man själv har uppnått andlig upplysning. Dessa angelägenheter bortom den materiella världen och nutiden och är en integrerad del av Scientologi-religionen. Varje sann religion omfattar frågor om tro – ”den andliga förståelsen av gudomliga sanningar eller verkligheter, eller verkligheter bortom räckhåll för förnuftig erfarenhet eller logiska bevis” Oxford English Dictionary och Scientologi är inget undantag.

Scientologin är således en religion i ordets mest traditionella betydelse. Scientologin hjälper människan att bli mer medveten om Gud, mer medveten om sin egen andliga natur och den andliga naturen hos människor i omgivningen. Scientologins skrifter anger att det finns en hel dynamik (drivkraft eller motivation hos livet) ägnad åt det Högsta väsendet (den åttonde dynamiken) och en annan dynamik som uteslutande har att göra med ens strävan efter andlig existens (den sjunde dynamiken).  Erkännandet av dessa aspekter av livet är traditionellt utmärkande för religioner.

Scientologin har i likhet med alla större religioner en dröm om fred på jorden och befrielse för människan. Det nya med Scientologin är att den erbjuder en exakt väg för att uppnå andlig förbättring här och nu, och ett sätt att åstadkomma detta med fullständig visshet.

Scientologi är en världsreligion som har erkänts som en religion av domstolar och statliga förvaltningsmyndigheter över hela världen. Dessutom har de främsta internationella experterna inom området religion analyserat religion och bekräftat att Scientologi är en religion.