BESTÅNDSDELARNA I FÖRSTÅELSE

AFFINITET, VERKLIGHET OCH KOMMUNIKATION (ARC)

Ett annat hjälpmedel av stor betydelse i Scientology och en som är till stor hjälp i personliga relationer är principen om affinitet, verklighet och kommunikation. Dessa tre faktorer har inbördes samband och kan uttryckas som en triangel.

Det första hörnet i triangeln är affinitet, vilket innebär graden av gillande eller tillgivenhet, eller avsaknad därav. Det är känslan av kärlek eller att tycka om någon eller något.

Det andra hörnet i ARC-triangeln kallas verklighet, vilket kan definieras som ”det som synes vara”. Verklighet är i grund och botten överenskommelse. Det vi är överens om att vara verkligt är verkligt.

Det tredje hörnet i triangeln är kommunikation, vilket definieras som utbyte av idéer eller föremål mellan två människor. I mänskliga relationer är detta hörn i triangeln viktigare än de andra två.

Förhållandet mellan hörnen i triangeln blir genast uppenbart om man frågar: ”Har du någonsin försökt tala med en arg människa?” Utan en hög grad av gillande och utan någon form av överenskommelse existerar ingen kommunikation.Utan kommunikation och ett visst emotionellt gensvar som grund kan det inte finnas någon verklighet. Utan ett visst underlag av samtycke och kommunikation kan det inte finnas någon affinitet.

Därför bildar dessa tre ting en triangel. Om två hörn av en triangel saknas kan det inte finnas ett tredje hörn. Om man vill ha ett hörn av triangeln måste man inkludera de andra två.